• Изнајмување на софтвер за самостојно водење и увид во моементалната состојба на влезот и излезот на фактурите, состојбата на коминтентите и други извештаи
  • Автоматско генерирање на излезни фактури
  • Следење на целокупното сметководствено работење.