• Прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи
 • Подготовка и водење на трговски/деловни книги
 • Составување на годишна сметка како и финансиски извештаи согласно закон
 • Финансиско работење (контирање и составување на налози, изработка на годишна сметка, пресметка на данок на добивка, пресметка на персонален данок на доход, пресметка на останати јавни давачки , водење на главна книга-синтетика, водење на помошна книга-аналитика на купувачи и добавувачи, водее на евиденција на основни средства, изготвување на разни извештаи и пресметки)
 • Изготвување на рекапитулари за пресметки на плата, даноци како и придонеси од плата.
 • Контрола и евидентирање на благајна (контрола и евидентирање на благајнички извештаи по доставена документација од страна на Нарачателот).
 • Контрола и евиденција на девизни изводи
 • Присуство на извршителот во случаите на вршење на контрола над финансиската документација од страна на одговорното лице од надлежен инспекциски орган или од страна на независен ревизор
 • Административни услуги и посбени извештаи на барање на Нарачаетелот
 • Изготвување на годишен извештај за персонален данок на доход образец PDD-GI за исплатени придонеси за физички лица, авторски права и други приходи кои се предмет на одданочување
 • Постојана контрола со даночната регулатива
 • Месечни извештаи според форма и содржина на Нарачателот
 • Професионални и стручни анализи од финансиски карактер кој ќе допринесе за развој на Вашиот бизнис
  Други активности по договор на Договорените страни