• Уред CANON IF 1133 NFD-опфаќа изнајмување на уредот со вкупно 4000 страни во месецот, над 4000 страни секоја страна се наплаќа по 0,56 денари по страна
  • Месечно одржување и сервисирање како и полнењето со тонер е вклучено во претплатата
  • Изнајмување на скенер, серија LIDE