• Изработка на приговори и жалби врз основа на акти на инспекциски надзор (решенија, записници)
  • Изготвување на договори неопходни за функционално деловно работење
  • Изготвување на одлуки и решенија во согласност со Законот за работни односи
  • Изготвување на пријава и одјава на вработени во Агенцијата за вработување
  • Изготвување на акти во согласност со Законот за трговски друштва
  • Правна помош во работењето со брокерски куќи
  • Анализа на закони, законски и подзаконски акти и прописи кои се од интерес на клиентот при реализација на проект
  • Изготвување на договори при статусна промена на трговското друштво
  • Изготвување на правни акти во интерното работење на компанијата/клиент